Obowiązek Informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.206 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Pani Iwona Jakubowska reprezentująca Centrum Wsparcia             Psychologiczno - Pedagogiczno - Logopedycznego w Nowej Soli, ul. Traugutta 12B/12, e-mail poradniaiwonajakubowska@vp.pl

 2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a:

Zebranie i wykorzystanie danych osobowych Państwa lub/i dziecka oraz danych osobowych wrażliwych w zakresie niezbędnym do wykonywania wnioskowanej do Centrum usługi;

Przetwarzania danych osobowych w celu kontaktu z Państwem;
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum 7lat.

4. Posiada pan/Pani prawo do: żądania przez administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani.
5. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.